خورشید آسمان هشتم سلام امام رضا ببخشید مزاحمت شدم من همیشه مزاحم بودم آقا جون خودت میدونی چمه!!!! کمکم کن امام رضا کمکم کن دعا کنید برام مرسی سلام . من سحر هستم . 13 سالمه . معلول جسمی حرکتی هستم چون جایی نمیتونم برم تنها تفریحم کامپیوتر و اینترنته . در مدرسه ی استثنایی حاج رحیم سمنانیان شهر صوفیان درس می خونم . کلاس هفتم هستم . خیلی آرزو دارم یک روز به مشهد برم و امام رضا رو زیارت کنم اما هنوز نتونستم . امیدوارم از مطالبی که براتون میذارم استفاده ی لازمو ببرین . ممنون که به وبلاگم اومدین . لطفاً نظر هم بذارین . ممنون http://zamenahu.mihanblog.com 2019-08-18T08:58:37+01:00 text/html 2015-08-25T14:48:01+01:00 zamenahu.mihanblog.com سحر نجف زاده یا امام رضا . . . . http://zamenahu.mihanblog.com/post/112 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://raahnama.persiangig.com/pic/iran/mashhad/haram002.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Davat&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000;mso-bidi-language: FA">آقا جونم, سلام<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Davat&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000;mso-bidi-language: FA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Davat';"><font size="6" color="#cc33cc">تولد مبارک آقا</font><span style="color: rgb(49, 133, 156); font-size: 22pt;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Davat';"><font size="6" color="#cc33cc"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Davat';"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/501v_58103268083939399948.gif" alt="" style="font-family: tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://falshbaner.persiangig.com/image/tavallod/babol2011-49.gif" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/501v_58103268083939399948.gif" alt="" style="font-family: tahoma;"></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Davat';"><br></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Davat&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000;mso-bidi-language: FA">اینجا رسمه واسه هر کی که تولدش باشه کادو میخرن .<o:p></o:p></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jvm6_7.gif" alt=""></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Davat&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000;mso-bidi-language: FA">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Davat&quot;;mso-ascii-font-family: IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq;color:red;mso-bidi-language: FA">ولی آقای من خیلی بزرگواره ؛</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jvm6_7.gif" alt=""></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Davat&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000;mso-bidi-language: FA">برزگترین هدیه رو نصیبم کرد<o:p></o:p></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jvm6_7.gif" alt=""></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Davat&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000;mso-bidi-language: FA">&nbsp;فردا راهی مشهدیم<o:p></o:p></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jvm6_7.gif" alt=""></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Davat&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq; color:#77933C;mso-themecolor:accent3;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #77933C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent3;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000;mso-bidi-language: FA">زیارتشو برام هدیه کرد<o:p></o:p></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jvm6_7.gif" alt=""></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Davat&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq; color:red;mso-bidi-language:FA">خدا رو شکر<o:p></o:p></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jvm6_7.gif" alt=""></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Davat&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq; color:#558ED5;mso-themecolor:text2;mso-themetint:153;mso-style-textfill-fill-color: #558ED5;mso-style-textfill-fill-themecolor:text2;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:&quot;lumm=60000 lumo=40000&quot;; mso-bidi-language:FA">می تونم برم و برای سلامتی امام زمان (عج) دعا کنم&nbsp;<o:p></o:p></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jvm6_7.gif" alt=""></p></div> text/html 2015-08-25T14:46:44+01:00 zamenahu.mihanblog.com سحر نجف زاده میلاد امام رضا(ع) مبارک http://zamenahu.mihanblog.com/post/111 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:40.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.yasgroup.ir/wp-content/uploads/2012/09/emam-reza-www.yasgroup.ir-6.gif" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:40.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:40.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000">ای پسر فاطمه، نور هدی</span><span style="font-size:40.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:40.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000">سبزترین باغ بهار خدا</span><span style="font-size:40.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:40.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000">با تو دل از غصه رها می شود</span><span style="font-size:40.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:40.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000">پاکتر از آینه ها می شود</span><span style="font-size:40.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:40.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000">ای گل گلزار خدا، یا رضا</span><span style="font-size:40.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:40.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000">آینه ی قبله نما یا رضا</span><span style="font-size:40.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:40.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#31859C;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color: #31859C;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent5;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=75000">&nbsp;</span></p></div> text/html 2015-08-12T18:30:58+01:00 zamenahu.mihanblog.com سحر نجف زاده یا امام رضا............. http://zamenahu.mihanblog.com/post/107 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.hammihan.com/users/status/thumbs/thumb_HM-201364761856139851390289460.8586.jpeg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Sepideh&quot;; color:#0070C0;mso-bidi-language:FA">یا امام رضا(ع) . . . .<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Sepideh&quot;; color:#0070C0;mso-bidi-language:FA">تا حالا نشده بود کسی رو قسم بدم . . .<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Sepideh&quot;; color:#0070C0;mso-bidi-language:FA">ولی دلم براتون خیلی تنگه . . .<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Sepideh&quot;; color:#0070C0;mso-bidi-language:FA">آقا ؛<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Sepideh&quot;; color:#0070C0;mso-bidi-language:FA">شما رو قسم به جان خواهرتون<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center"> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Sepideh&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#0070C0;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">زیارتتون رو نصیبم کن . .</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Mj_Unique Bold&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#0070C0;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"> </span></b></p><p class="MsoNormal" align="center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Sepideh&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#0070C0;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">راستی آقا ، تولد خواهرتون مبارک . . .</span></b></p></div>